image_slideshow.jpg

Wet en regelgeving betreffende graven

De Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) heeft tot doel het aantal graafincidenten met kabels en leidingen te verminderen. Onze buisleidingen vallen in de categorie “buisleidingen gevaarlijke inhoud” wat betekent dat nabij onze leidingen niet gegraven mag worden zonder dat we in staat zijn gesteld om voorzorgsmaatregelen te treffen.

De Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland (VELIN) behartigt de collectieve belangen van haar leden. Petrochemical Pipeline Services is lid van deze vereniging en hanteert daarom de algemene voorschriften van de VELIN bij werkzaamheden nabij de beheerde buisleidingen in Nederland. Deze voorschriften zijn, naast de CROW richtlijn Zorgvuldig Graven, WION en het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen, bedoeld om duidelijk en eenduidig aan te geven onder welke condities werkzaamheden nabij de leidingen zijn toegestaan. Wanneer er niet aan de gestelde randvoorwaarden kan worden voldaan, moet vooraf in overleg naar een aanvaardbare oplossing worden gezocht. Let wel dat altijd onze toestemming vereist is.

Conform de WION dient een uitvoerder tussen 3 en 20 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden via internet http://www.kadaster.nl/klic/ een graafmelding te doen bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC).