image_slideshow.jpg

De gaswet van 12 april 1965 en de daaropvolgende Koninklijke Besluiten hebben ondermeer tot doel het aantal graafincidenten met buisleidingen te verminderen. In deze wet (artikel 11) wordt elke daad verboden die de vervoersinstallatie of hun exploitatie zou kunnen schaden.

Het KB van 21 september 1988 vermeldt de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen, in het bijzonder binnen de “beschermde zone” die zich uitstrekt tot 15 meter aan weerszijden van de buisleidingen.

De KB’s van 24 januari 1991 (gasleidingen) en 30 december 1993 (leidingen voor vloeibare koolwaterstoffen) vermelden de voorschriften en de verplichtingen met betrekking tot te nemen veiligheidsmaatregelen. De KB’s definiëren een “voorbehouden zone”, die zich afhankelijk van de buisdiameter uitstrekt tot 4 meter aan weerszijden van de buisleidingen.

De Federatie van Transporteurs door middel van Pijpleidingen (Fetrapi) behartigt de collectieve belangen van haar leden. Petrochemical Pipeline Services is lid van deze Federatie en hanteert daarom de algemene voorschriften van de Fetrapi bij werkzaamheden nabij de beheerde buisleidingen in België.

Wij verzoeken u er, conform de meldingsplicht voortkomend uit het KB van 21 september 1988, op toe te zien dat bij graafwerkzaamheden de betreffende uitvoerder 20 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden via internet een graafmelding doet bij KLIM, het Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt van de Federale overheid (http://www.klim-cicc.be) of bij KLIP, het Vlaamse Kabel en Leiding Informatie Portaal (http://klip.agiv.be).
De KLIM-website is het eenvoudigste wettelijk alternatief om te weten of de werken die u plant zich in de directe nabijheid van vervoersleidingen bevinden. U kunt er uw werken officieel melden.