image_slideshow.jpg

Aanvullende informatie voor perceeleigenaren en gebruikers/pachters

Wij willen uw aandacht vragen voor de Doorgangsovereenkomst, waarvan het bestaan mogelijk niet bij u bekend was, ook voor uw eigen veiligheid. Petrochemical Pipeline Services heeft in het verleden Doorgangsovereenkomsten op de percelen waar de leidingen doorlopen, gevestigd. Deze zijn vastgelegd bij het Kadaster. Bent u eigenaar van een of meerdere percelen waarin een van de door ons beheerde buisleidingen is gelegen of gebruiker/pachter dan dient u zich te houden aan wat in de Doorgangsovereenkomst is geregeld.

In de doorgangsstrook van de leiding, zoals beschreven in de Doorgangsovereenkomst, 4 meter aan weerszijden van de leiding, zijn, zonder onze schriftelijke goedkeuring, de volgende activiteiten verboden:

  • Mechanische graafwerkzaamheden.
  • Alle bouwwerkzaamheden, in het bijzonder werken ter oprichting van gebouwen, ongeacht of zij al dan niet hoofdzakelijk bestemd zijn voor menselijke aanwezigheid.
  • Het opstapelen van materialen respectievelijk zware voorwerpen.
  • Het wijzigen van het grondprofiel.
  • Aanleg van draineerbuizen, ploegen, uitgraven of uitvoeren van grondwerk (bv. aanleg van een oprit) op een diepte van meer dan 50 centimeter.
  • De aanwezigheid van bomen en het aanplanten van diepwortelende planten.


De positie van de leidingen wordt in het veld indicatief gemarkeerd door oranje markeerpalen.
Aan de positie van de markeerpalen kunnen echter geen rechten ontleend worden.